Heerlen Landsfort

 

                                                  

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                  

                                                                

                                                         

                                                         

                                                                                              

                                                                      

   Clubhistorie

 

De eerste aanzet tot Lions Club Heerlen Landsfort werd reeds in het fiscal year 1983-1984 binnen de Lions Club Heerlen gegeven. De feestelijke charternight vond plaats op 16 mei 1987.

Het eerste grote project was het Project Stadsgalerij in 1991: Negen kunstenaars maakten een kunstwerk dat werd afgebeeld op een prentbriefkaart. De opbrengst van de verkoop daarvan was fl.32.000, -. Sindsdien organiseert onze Lions club jaarlijks diverse materiele en immateriele activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan goede doelen in de regio.

Landsfort Herle

De graven van Ahr-Hochstaden lieten een omgrachte vesting bouwen die later onder de verantwoordelijkheid van het land viel en daarom de naam "Landsfort" heeft. Door deze versterking kreeg de plaats enige publiekrechterlijke vrijheden waardoor zij een andere status had dan het omringende platteland. Echte stadsrechten heeft ze nooit gehad. Zij is wat dat betreft blijven steken tussen stad en platteland in, Ook toen ze in de 13e eeuw onder het gezag van de hertogen van Brabant was gekomen.

Bestuursgebied

Op deze kaart is het oude bestuursgebied van Heerlen goed te zien. Het Land van Herle bestond uit de voormalige gemeenten Heerlen, Voerendaal, Schaesberg, Hoensbroek en Nieuwenhagen, en was de hoofdbank voor de rechtspraak voor Brunssum, Amstenrade, Oirsbeek, Schinveld, Jabeek en Merkelbeek.


 

Maquette van het Middeleeuwse Landsfort Heerlen

De maquette is een reconstructie naar aanleiding van een plattegrond uit 1787 en opgravingen aan het begin van deze eeuw en in de jaren '60 bij de 'ontmanteling' van de Sint Pancratiuskerk.

De bijna ronde vesting was van strategisch belang voor de hertog van Brabant, die het in 1244 liet (her)bouwen. Het fort had drie poorten. Vooral de twee torens: de gevangentoren en de kerktoren, speelden een belangrijke rol in de verdediging, getuige de schietgaten. Boven de gewelven van de kerk waren kamertjes ingericht, waar de inwoners van Heerlen bij vijandelijkheden, hun toevlucht konden nemen. Deze kamertjes werden vernield toen een bom nieuwjaarsnacht 1944/45 de Pancratiuskerk trof.

Lions

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

Contributies

Elke Lion betaalt per jaar contributie buiten zijn/haar club om, die als volgt is opgebouwd:

Contributie MD110 circa € 30,50 - besluit Nationale Conventie
Contributie Lions Clubs International circa € 32,00 - besluit Internationale Conventie
Contributie District  circa € 18,00 - besluit districtsconventie
Bijdrage aan LCIF  € 5,00 - besluit Nationale Conventie
Bijdrage aan Stichting Hulpfonds € 2,00 - besluit Nationale Conventie
Bijdrage aan Stichting Jeugduitwisseling € 5,00 - besluit Nationale Conventie

 

De contributies zorgen ervoor dat de organisatiekosten vande Lions uit eigen middelen worden betaald, zodat de kosten die voor goede doelen gemaakt worden niet ten koste gaan van de opbrengsten voor het goede doel.

Onze leden

 

Chris Daamen

Wim van Dongen             

Jan Finger                             

Koos Föllings

Paul Göttgens                         

Harry Houben                       

Jos Muller                                                

Guus Schlösser                      

Fred Steinbusch                    

Harrie Timmermann             

 

Onze Presidenten

Jaar                President

2019-2020    Harry Houben

2018-2019     Jos Muller

2017-2018      Harrie Timmermann

2016-2017      Jos Muller

2015-2016      Roger Treur

2014-2015      Jean Dols

2013-2014      Hub de Lahaije

2012-2013      Leo Niessen

2011-2012      Paul Göttgens

2010-2011      Jan Bos

2009-2010      Harm Loopstra

2008-2009      Lars Valkenberg

2007-2008      Harry Timmerman

2006-2007      Harry Houben

2005-2006      Guus Schlösser

2004-2005      Henk de Wolf

2003-2004      Jos Muller

2002-2003      Jan Finger

2001-2002      Ad Kirkels

2000-2001      Rob Schuurman

1999-2000      Jan van Dijk

1998-1999      Jan Bardoul

1997-1998      Maarten Mol

1996-1997      Frans van de Wiel 

1995-1996      Fred Steinbusch

1994-1995      Huib Joosten

1993-1994      Sipke Bruinsma

1992-1993      Hein Quaedvlieg

1991-1992      Frits Beurskens

1990-1991      Henk de Wolf

1989-1990      Frans Brooymans

1988-1989      Koos Föllings

1987-1988      Ed Kerkheide

Charter -1987 Ed Kerkheide