Wie zijn wij?

Lions Heerlen Landsfort maakt deel uit van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lions clubs waarin mensen vanuit kameraadschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis initiatieven nemen voor een betere samenleving. Ondernemers, managers, maar bijvoorbeeld ook leraren, piloten of andere maatschappelijk betrokken mensen die zich in willen zetten voor goed burgerschap. De kracht van het inzetten van een gezamenlijk potentieel aan capaciteit, energie en business netwerken in het belang van een betere samenleving is enorm stimulerend.

Wat doen wij?

Het internationale motto van alle Lions-activiteiten is 'We Serve'. Met deze gedachte proberen we oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Zo richten Lions zich onder meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten en financiële ondersteuning van goede doelen. Ook doen steeds meer regionale organisaties tegenwoordig een beroep op onze Lions club voor immateriële en materiële hulp. Via persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven. Regelmatig bezoeken we interessante bedrijven in de regio of nodigen we boeiende sprekers uit met wisselende thema’s. Ook partners worden zoveel als mogelijk betrokken bij onze activiteiten.   

Hoe word je een Lion?

Men kan alleen op uitnodiging lid worden van de Lions. 

Interesse in de samenleving, de wil om de handen uit de mouwen te steken en de mogelijkheid om belangeloos tijd te geven aan de inzet voor anderen zijn de belangrijkste eigenschappen van een Lion. Bezit jij die eigenschappen en heb je zin om je energie te steken in een club ondernemende kameraden?

Voordat je lid kunt worden van onze club, wordt aan de bestaande leden gevraagd of er bezwaar is om toe te treden tot onze club. We zijn secuur in ons aannamebeleid want we vragen veel van onze leden! Niet iedereen is geschikt om een Lion te zijn. Daarnaast willen we graag een gemêleerd gezelschap van leden hebben, waarin een goede balans en vertegenwoordiging van verschillende beroepsgroepen gegarandeerd is, dat maakt het wel zo leuk. Is er geen bezwaar vanuit de bestaande leden, dan wordt je uitgenodigd om 3x vrijblijvend deel te nemen aan onze bijeenkomsten. Daarna kun je besluiten om toe te treden tot onze club en word je formeel geïnstalleerd.  

Frequente vragen

Serviceclubs zijn toch elitair en niet meer van deze tijd?
Juist in een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker. Dat de leden van serviceclubs hierbij vanuit hun professionele achtergrond vaak bovengemiddeld actief zijn, is eerder coöperatief dan elitair.

Wat zijn de plichten verbonden aan het lidmaatschap van een Lionsclub?
Het lidmaatschap van een Lions Club is niet vrijblijvend, aanwezigheid op clubbijeenkomsten is essentieel om de vriendschapsbanden te onderhouden en deelname aan activiteiten te bevorderen.

 • Aanwezigheid: Door aanvaarding van het lidmaatschap verbindt men zich tot regelmatige aanwezigheid bij bijeenkomsten. In het algemeen wordt een aanwezigheid van 70% verwacht.
 • Deelname: Deelname aan activiteiten van de club en een gedrag dat de samenleving een gunstig beeld geeft van de club.
 • Verkiesbaarheid: Verkiesbaarheid voor iedere functie in de club, het district, het MD110 en LCI.

Hoeveel tijd kost het om Lion te zijn?
Lions Clubs in Nederland organiseren twee keer per maand een bijeenkomst, op vaste dagen en tijden, meestal 's avonds. Doorgaans is er één avond met een gezamenlijke maaltijd, gecombineerd met een vergadering. De andere avond is vaak gericht op actuele onderwerpen.  Daarnaast wordt van de leden de nodige inzet verwacht bij clubacties. Verder vragen bestuurs- en commissiewerk aandacht en tijd. Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan immateriële dienstverlening door de individuele Lion of als Lions gezamenlijk.

Wordt van mijn partner ook inzet verwacht?
Nee, maar steun van partners is natuurlijk altijd welkom.

Wat betekent het clublidmaatschap financieel?
De leden van een Lionsclub betalen contributie, de hoogte daarvan verschilt per club, maar bedraagt enkele honderden euro's per jaar. Verder zijn er extra kosten voor de gebruikelijke maaltijden op clubavonden, en voor bijzondere bijeenkomsten.

Moeten leden ook zelf bijdragen bij de inzameling van gelden voor Lions projecten?
Nee, praktische inzet staat voorop bij fondsenwerving. Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan immateriële dienstverlening, zoals professionele hulpverlening uit eigen kring. 

Kunnen mannen en vrouwen Lion worden van dezelfde Lionsclub?
Er zijn drie soorten Lionsclubs: mannenclubs, vrouwenclubs en gemengde clubs.

Is het Lions lidmaatschap gebonden aan woon- of werkplaats?
Lions speuren in hun eigen werkgebied naar maatschappelijke organisaties die hun hulp nodig hebben. Daarom zoekt een club nieuwe leden in haar eigen werkgebied.

Wat gebeurt er met het lidmaatschap als je verhuist?
In dat geval is het praktisch om ook van club te veranderen. In de nieuwe woonplaats kan de Lion zich aanmelden bij een lokale club.

Moet je als Lion toespraken kunnen houden?
Het is maar wat je onder een toespraak verstaat. Iedereen zal in de club wel eens wat moeten zeggen.

Is er een grens aan het aantal Lions per club?
Dat beslist ieder club voor zich. Het aantal leden per Lions Club schommelt tussen de 20 en 40.

Wat is het verschil tussen een sociëteit en een Lionsclub?
Bij een sociëteit draait het om relaties, borrelpraat en onderling hulpbetoon. Bij Lionsclubs is kameraadschap de basis voor gezamenlijke en belangeloze inzet bij dienstverlening aan de samenleving.

Voor hoe lang geldt het lidmaatschap?
In principe voor het leven. Maar ieder lid kan op elk moment het lidmaatschap opzeggen.

Welke leeftijdsgrenzen gelden bij nieuwe Lions leden?
De wensen voor wat betreft de (maximale) leeftijd van nieuwe leden verschillen per club. Dat hangt samen met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede met het oog op de toekomst van de club.

Bestaan Lions Clubs voornamelijk uit grijze leden?
Nee, Lionsclubs zoeken hun nieuwe leden vooral onder jongere kandidaten.

Wat zijn de eisen ten aanzien van levensbeschouwing en/of politiek?
Nee.

Is het dragen van het Lionsspeldje verplicht?
Nee, maar veel leden zien het als een goede zaak om als Lion herkenbaar te zijn. Hiermee geven zij aan dat ze lid zijn van een organisatie die als motto heeft 'We Serve'.

Wat is de gang van zaken bij het werven van nieuwe leden?
Een aspirant-lid wordt door één van de leden van de club (sponsor) voorgesteld aan de ledencommissie. Als de kandidaat past in het clubprofiel wordt de naam met enige informatie over zijn of haar persoon voorgelegd aan andere clubleden. 

Hoe communiceren de Lions met de samenleving?
Elke Lions Club heeft daar eigen ideeën over. Veel clubs publiceren berichten over hun acties in de lokale media en op internet. De nationale organisatie heeft de website www.lions.nl met nieuws over activiteiten, projecten en nieuwe ontwikkelingen. Verder ontvangen de Nederlandse Lions het blad 'The Lion', dat zes maal per jaar verschijnt.

Wat zijn per saldo de voordelen van het Lions lidmaatschap?
Lions krijgen bijna vanzelf interessante contacten met zeer uiteenlopende mensen en zaken. Men ervaart hierdoor nog eens extra, dat er meer is in de wereld dan de eigen vertrouwde kring. Juist de mogelijkheid dat Lions hierbij hun kwaliteiten op alternatieve manieren kunnen inzetten geeft vaak een heel aparte voldoening. Lions maken op deze wijze dan ook dikwijls  nieuwe vrienden.

Lions erecode

Van een Lion mag worden verwacht dat hij/zij:

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.