De gegevens van onze Stichting

1: de naam van de instelling:

Stichting Activiteiten Lionsclub Heerlen Landsfort

2: het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer:

8211 95 475

3: het post- of bezoekadres van de instelling:

Ds. Jongeneelstraat 16

6411 EV Heerlen

4: de doelstelling van de ANBI

De Stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door de Lionsclub Heerlen Landsfort aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren de externe activiteiten waartoe deze club in het kader van gemelde doelstelling heeft besloten. De stichting zal niet op eigen initiatief activiteiten organiseren en zal te eigen behoeve voor haar werkzaamheden niet anders dan de werkelijk gemaakte kosten in rekening kunnen brengen. 

5: de hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleid van de Stichting bestaat uit het selecteren van goede doelen voor de Lionsclub Heerlen Landsfort. Bij voorkeur worden goede doelen gesteund met een regionaal karakter (Parkstad). Voorts geldt als een pré dat een of meerdere van onze leden betrokken bij het goede doel is.  De bedoeling is om ieder jaar minimaal 1 nieuw goed doel te selecteren en aan genoemde Lionsclub voor te leggen. 

De stichting streeft er verder naar een vaste reserve in kas te houden, zodat ook gelden aan een goed doel besteed kunnen worden in geval van acute nood alsmede voor het geval er in enig jaar, door welke reden dan ook, minder fundraise middelen beschikbaar komen.

6: de functie van de bestuurders:

De stichting kent de volgende functies:

Voorzitter

Secretaris 

Penningmeester 

Bestuurslid

7: de namen van de bestuurders:

De huidige bestuurders (per 2 november 2016) zijn:

-  Mr. J.P.J.M. Föllings (voorzitter)

-  Dr. H.H.M.L. Houben (penningmeester)

-  Mr. F.E.M. Steinbusch (secretaris)

8: het beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen als zodanig geen beloningen of kostenvergoedingen.

9: een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2016 zijn donaties gedaan aan de Stichting Leergeld Parkstad, de Tour du ALS en Stichting HapiNesst te Heerlen. 

In december 2015 heeft onze club twee fundraisingacties in natura gehouden: 

D.E. puntenactie voor de Voedselbank

In het kader van deze landelijke actie zijn door onze club bijna 600.000 Douwe Egberts waardepunten ingezameld via inzameldozen bij diverse supermarkten. Douwe Egberts heeft deze punten omgezet in 1.170 pakken koffie voor de Voedselbank. 

Inzameling voor de Voedselbank

Ook met de jaarlijkse inzamelingsactie voor de Voedselbank werd weer een prima resultaat behaald. Onze club heeft bij AH Het Loon en de Plus Heerlerbaan 123 kratten met levensmiddelen opgehaald. Volgens schatting van de Voedselbank was de gemiddelde waarde per krat van ca. 40 euro.

10: een financiële verantwoording

 

BALANS per 30 juni 2020

 

Actief

Vorderingen                                    geen

Liquide middelen                      7.715,83

Bankrekeningen:

Betaalrekening     (4.705,10)

"Spaarrekening"    (3.010,73)

Totaal                                           7.715,83

Passief

Kapitaal

Algemene reserve                   6.390,63

(juni 2016)

Exploitatie boekjaar            +     1.325,20

Schulden                                          geen

                                               __________

Totaal                                           7.715,83

 

BATEN EN LASTEN

Baten

Clumma                                     2.415,30

Gift W. van Dongen.                   240,00

(opbrengst wijnverkoop)

Bank-rente                                     geen

                                                _________

Totaal aan Baten                     2.655,30

Lasten

Catharinaschool                       1.000,00

IVN                                                   50,00

Tour for Life (Kevin Göttgens)    150,35

Bankkosten                                    129,75

                                                  _________

Totaal aan Lasten                     1.330,10

 

EXPLOITATIE

saldo 2019-2020                    + 1.325,20