100 Jaar Lions

Op 29 november opende Natasja Froger, ambassadeur van Stichting Het Vergeten Kind, de eerste Tovertuin die is gerealiseerd in het kader van de viering van 100 jaar Lions. Het gaat om Tovertuin ‘De Vuurtoren’ in Rotterdam. Dit is een opvanghuis voor 26 alleenstaande jonge moeders en hun kinderen. Dankzij de financiële kostendekking vanuit de in district 110 CW opgehaalde gelden is het pand opgeknapt. Van somber en grijs naar licht en kleurrijk. Lokale clubs zullen met NL-Doet ook de kale tuin opknappen. Het filmpje van de opening geeft een heel goed beeld van wat wij als Lions kunnen bijdragen.

Uiteindelijk zullen, als nationaal geschenk, in alle districten Tovertuinen worden gerealiseerd.

Stichting Het Vergeten Kind

In Nederland slapen ruim 38.000 kinderen niet in hun eigen bed. Je ziet ze niet, je hoort ze niet. Het zijn ‘vergeten kinderen’. Ze wonen in sobere opvanglocaties door heel Nederland. Minimale onderkomens waar nauwelijks speelvoorzieningen zijn. Soms zelfs op geheime locaties. Om hun veiligheid te garanderen. Misschien wel bij u om de hoek. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn. Echt kind zijn, kunnen ze helaas niet. Maar ze hebben geen keus.

De Stichting ‘Het Vergeten Kind’ wil deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving geven. Een plek waar ze kunnen spelen en ontspannen. Een warme plek zonder zorgen en met activiteiten die passen bij hun leeftijd. Een kinderleven waarin wél gelachen kan worden. Zoals het gewoon hoort te zijn.

Lions in Nederland willen als verjaardagsgeschenk aan de samenleving in elk van de 6 districten een dagverblijfsruimte (Tovertuin) realiseren waarin de vergeten kinderen onbezorgd kunnen spelen en leren in een prettige en veilige omgeving.

Dit twee-minuten filmpje is veelzeggend:

Hoe staan we ervoor?

Lions Nederland geeft in ons jubileumjaar een Nationaal Cadeau van €500.000,- in de vorm van zogenoemde Tovertuinen (één of meer per district) voor de Stichting ‘Het Vergeten Kind’. Het is de nadere invulling van een van de vier internationale speerpunten Jeugd, Zicht, Honger en Milieu.

De stand van zaken rondom al onze jubileumactiviteiten wordt steeds meer concreet.

Het beoogde doel van € 500.000 is al ruimschoots in zicht en het gaat door. De opbrengst wordt voor het grootste deel behaald uit de opbrengst van de Bloembollenactie. Daarnaast zijn er meerdere clubs én District CO die een significante bijdrage hebben toegezegd. Deze opbrengsten gaan naar de Tovertuinen- Leefruimtes. Last but not least: Stichting Lions Quest zal in het jaar 2017 een royale donatie doen aan Het Vergeten Kind ten behoeve van Activatieprojecten. Tot zover al een resultaat om trots op te zijn. Bovenal het bewijs dat, als wij onze krachten bundelen, de resultaten groots kunnen zijn.

Een paar voorbeelden van acties uit de afgelopen periode willen wij graag voor het voetlicht brengen.

Lionsclub Tiel vierde in oktober haar 11e lustrum samen met de jumelage vrienden van Lions Club Unna, De lionsvrienden uit Unna vieren zelf op 28 januari 2017 hun 50 jarig bestaan. Om dit luister bij te zetten en als cadeau voor de lange vriendschap tussen de beide clubs, hebben zij zich aangesloten onze prachtige Nationale Actie. Maar liefst 1.000 doosjes bollen -dus 10.000 tulpen!- zullen in het Duitse Unna gaan bloeien.

In Maastricht gaat het nog verder. Daar was de timing van de plantdag van 3.000 bloembollen begin december uitermate geslaagd. Lionsclub Maastricht Trajectum had haar actie verbonden aan de vergeten kinderen van vluchtelingen in een  AZC/COA in Maastricht. En juist dat weekend verscheen negatieve pers vanuit een andere wijk over een nog te openen AZC. De media pakten de Lionsactie uitgebreid op, als positief en mooi contrast met de reuring. Deze Lionsclub heeft daarmee onze Lionsdoelstelling van het positief bijdragen aan “het bevorderen van onderling begrip tussen volkeren” daadwerkelijk vormgegeven. Zij draagt daarmee bij, zoals de lokale media ook aangaven, aan een sociaal en saamhorig (en kleurrijk) Maastricht.

En nu verder

In nauwe samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind worden in de komende maanden in de districten de keuzes voor Tovertuinen bepaald. Lokale acties maken dat nog meer Tovertuinen mogelijk zijn. Plannen voor tovertuinen in Roosendaal en Teteringen zijn zeer kansrijk en diverse clubs hebben hiervoor hun bijdragen al gedoneerd of toegezegd.

Landelijk loopt nu de Postzegelactie: ook de Lions Postzegelclub (LISC) zal de opbrengst doneren aan het landelijke doel Het Vergeten Kind. Als alle Lions in Nederland één velletje zegels bestellen, levert dat al 30.000 euro netto op. Bestellen kan via https://www2.lions.nl/lions-postzegelactie#top

Er zijn veel voorbeelden van mooie clubacties, al dan niet gekoppeld aan één van de vier internationale speerpunten (jeugd, zicht, honger, milieu). Het hele jaar 2017 is nog jubileumjaar, dus het kan doorgaan. Onze oproep aan alle clubs: meld acties in het kader van 100 jaar Lions bij de districtscoördinator. In mei 2017 tijdens de Nationale Conventie willen wij een compilatie laten zien van alle acties, met daarbij vooral aandacht voor de lokale acties. De doelstelling vanuit LCI is dat wij samen vele mensen helpen. De teller staat wereldwijd al op ruim 125.000.000. Graag voegen wij daar het bereik van de Nederlandse bijdrage aan toe. Het gaat om zowel materiële als zeker ook de immateriële acties.

Het is belangrijk dat Lions laten zien dat zij er zijn én ertoe doen, ook in de huidige maatschappij en tijdgeest. Daarmee laten wij een positieve ‘footprint’ achter. De duurzame samenwerking met Het Vergeten Kind betekent meer Tovertuinen én meer Activatieprojecten en bovenal meer geholpen vergeten kinderen.

Oproep

We roepen alle clubs op het thema ‘100’ te verwerken in hun clubacties én de acties door te geven aan hun districtscoördinator zodat wij een mooi landelijk overall-overzicht krijgen!

Tevens van onze kant het dringende verzoek om contacten met Het Vergeten Kind altijd via de districtscoördinatoren te laten verlopen. Hoezeer HvK de clubcontacten ook waardeert: het is voor de medewerkers daar ondoenlijk om met alle individuele clubs overleg te hebben. Daarbij kan de districtscoördinator initiatieven die zich daarvoor lenen bundelen en daarmee presenteren wij ons als Lions Nederland veel sterker!

Clubs kunnen hun bijdragen voor de Lions tovertuinen van ‘Het Vergeten Kind’ storten op:

bankrekening NL56 ABNA 0557 0921 83 t.n.v. Stichting Lions Hulpfonds onder vermelding van "100 jaar Lions" en hun district.

Tot slot

Op 20 mei 2017 tijdens de Nationale Conventie wordt het Nationale Cadeau aangeboden. Natuurlijk met zoveel mogelijk nationale PR. En dan is het feest in Enschede: feest om te vieren dat wij lid zijn van de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld die al 100 jaar bestaat.

Districtscoördinatoren

Als er vragen zijn neem dan vooral contact op met de districtscoördinator 100 Jaar Lions.

110 AN Wim Meijers wimmeijers24@hotmail.com
110 BN Marc Diepenmaat marc@diepenmaat.com
110 AZ Paul de Boer   boer@dbbs.nl
110 BZ Martje Eggens-Postma martje.postma@planet.nl
110 CO Arend de Groot arend.degroot@chello.nl
110 CW Huib van Lent h.van.lent16@kpnplanet.nl